Skip to content

As a Charity, we are not-for-profit!

Main Navigation

VAT Relief Available

ਮਿਡੀ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ

SKU: SD0454RE 1 In Stock

20% OFF!

Regular price £79.99  (£66.66 ex VAT)
Regular price £111.00 Sale price   £79.99  (£66.66 ex VAT)

The Midi Weighted Blanket is smaller than the Classic Weighted Blanket which can be ideal from smaller children who are sleeping in a cot, or for portable use on the sofa or in the car. The Midi Blanket can also be used by older children as a lap or shoulder blanket.

ਭਾਰ: 3kg
ਰੰਗ: Red

As a Charity, any profit made from every purchase goes back to helping families with disabled children.

Product Description

ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਚਾਰਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੰਵੇਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਜ਼ਨ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ CE ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪੌਲੀਕਾਟਨ ਬਾਹਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਲਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। >
 • ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲ ਕਰੋ।
 • ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮਿਰਗੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੰਗ: ਲਾਲ
ਆਕਾਰ: 110cm x 90cm।

Who / What is this suitable for?

Support for managing over stimulation, Grounding and reassurance

Please note: These products are sold with their intended purpose as described. We cannot be held responsible for any misuse of items where physical force has been used to damage the product or where it had been used in a manner that it was not designed for. If in doubt of its suitability, please get in touch.

Shipping Info

Shipping

Fledglings currently offers shipping to the United Kingdom only online. For orders outside the UK please contact us for further details as we can usually arrange shipping at an additional cost.

Shipping in the UK.

Shipping will be calculated at checkout. Where items come from just one supplier the following rates will apply. When items are purchased from multiple suppliers an extra amount will be added at checkout to contribute to the shipping costs. This helps us keep the prices as low as we can. As a one-stop-shop, we aim to make it cheaper to shop in one place that buy from multiple online retailers and pay shipping costs at each one. 

Second Class Royal Mail shipping is £4.99.  
First Class Royal Mail shipping is £6.25. 

 • For First Class shipping, the order must be place before 12pm.
 • All First Class orders placed after 12pm will be despatched the following working day.
 • Our warehouse is not opened on weekends and Bank Holidays. First Class orders placed during these days will be despatched on the following working day.
 • Dropship items are not available for First Class shipping - please check the listing under the shipping information BEFORE ordering to see if an item is coming direct from our supplier.
 • Some suppliers may not be able to ship larger items to NI the Shetland Islands, Jersey or Guernsey. If they do there may be an extra cost. Please ask BEFORE placing your order.

Please note: First Class shipping does not guarantee next day delivery. We will ship as stated above, but once the item is with Royal Mail it will be for them to deliver as quickly as they can.

Tracked and Signed For: If you would like your order delivered Tracked and Signed For, please email us at fledglings@contact.org.uk ​or give us a call on 0203 319 9772.

Dropship Items

Some of our stock are dropship items which are delivered straight to the customer from the supplier’s warehouse. If a product is a dropship item, it will be written in the product description under the shipping information. Please allow 10 days for delivery on dropship items. If you have any queries please contact us for more information.


Delivery

Royal Mail

Items in stock are normally dispatched within 2 working days of the order being processed. All deliveries will be made to you at the address specified by you at the time of order. Goods remain the property of Fledglings until full payment is received.

Returns Policy

Customer Reviews

Based on 2 reviews
100%
(2)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
K
Katie Lyons
Midi weighted blanket

My daughter absolutely loves this product!! Its great quality. Highly recommended

Hello Katie,

Thank-you for your 5 star review on our midi weighted blankets we are so pleased that your daughter loves this product

Thank-you for your support

Best Regards
Sophie

S
Sophie C

Great product. Well made.

Thank-you for your kind review on our product and for supporting us at Fledglings. Every purchase made goes to support families with Disabled Children. Best Regards
Sophie

Something went wrong, please contact us!
Subtotal