Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

Anghenion Ychwanegol Cyngor Amser Bwyd

Yn Fledglings rydym yn cynnig amrywiaeth eang o offer cymhorthion bwyta i wneud amser bwyd ychydig yn haws.

Cyllyll a ffyrc addasol, platiau llestri a chwpanau yfed gall cymhorthion bwyta gynnig amrywiaeth o atebion i blentyn neu oedolyn i’w helpu i fwyta ac yfed. Efallai y bydd llawer o bobl yn cael trafferth bwyta ac yfed oherwydd ystod eang o gyflyrau megis llai o afael, symudiad cyfyngedig, diffyg rheolaeth cyhyrau neu broblemau synhwyraidd. Gall yr offer cywir wneud bwyta ac yfed yn haws a galluogi person i fod yn fwy annibynnol.

Platiau Addasol, Llestri a Chymhorthion Bwyta

Mae amrywiaeth o blatiau a llestri wedi’u haddasu wedi’u cynllunio i wneud bwydo’n haws ac annog bwyta’n annibynnol amser bwyd.

Rydym yn cynnig gwahanol fathau o blatiau a phowlenni,   yn cynnwys ng  platiau a phlatiau pwysol gyda gwaelodion gwrthlithro na fyddant yn llithro mor hawdd. Mae gennym ni hefyd blatiau a phowlenni gydag ochrau uchel, sy'n ei gwneud hi'n haws gwthio'r bwyd ar fforc neu lwy  . Tra gall matiau gwrthlithro atal platiau a dysglau rhag llithro oddi wrthych  gan  rydych yn bwyta.

Keep warm partitioned dish

Cadwch brydau cynnes / rhanedig a phlatiau ochr uchel

Mae rhai llestri ar gael gyda chronfa ddŵr ynddynt sy'n caniatáu ychwanegu dŵr poeth. Bydd hyn yn cadw bwyd yn gynhesach am gyfnod hirach - yn ddefnyddiol os oes angen mwy o amser ar berson i orffen ei bryd. Fel arall, gellir eu defnyddio gyda dŵr oer i gadw bwyd fel hufen iâ yn oerach. Mae yna hefyd seigiau rhanedig heb yr opsiwn cadw'n gynnes os ydynt yn fwy addas ar gyfer y plant hynny sy'n hoffi cael eitemau bwyd ar wahân.

Yna mae yna seigiau gydag ymyl uchel ar un ochr i helpu'r defnyddiwr i wthio'r bwyd i gefn y plât ac ymlaen i fforc neu lwy. Mae'r ochr uwch yn atal y bwyd rhag cael ei wthio oddi ar y plât. Gall ochrau syth yr un mor uchel helpu i atal syrthio a’i gwneud yn haws defnyddio cyllyll a ffyrc.

 

Special needs adaptive cutlery set

Cyllyll a ffyrc

Mae cyllyll a ffyrc addasol arbennig yn galluogi plant i fwyta'n fwy annibynnol. Mae set Kura Care gyda phroffiliau cyfuchlinol arbennig ar gael i blant ac oedolion fel ei gilydd. Mae'r rhain yn helpu'r defnyddiwr i ddal gafael ar bob eitem yn fwy rhwydd yn enwedig os oes ganddo afael gwannach.

Mae setiau fel y set offer Curved EasiEaters sydd ar gael ar gyfer plant llaw dde a chwith. Mae'r rhain yn ongl felly mae angen llai o symudiad gan y llaw neu'r breichiau.

Doidy cup in red

Cymhorthion yfed

Dim ond un opsiwn y gallwch ei ystyried yw cwpan Doidy ac mae wedi'i gynllunio i helpu'r rhai sy'n symud ymlaen o botel. Mae'r gogwydd yn lleihau'r angen i ogwyddo'r pen gymaint.

Mae yna gwpanau gyda gwellt wedi'u hadeiladu i mewn, 2 gwpan â llaw gyda chaeadau, mygiau a chwpanau lite. Pob un wedi'i gynllunio'n benodol i'w gwneud yn haws i unrhyw un ag anabledd fod yn fwy annibynnol.

Something went wrong, please contact us!
Subtotal